Kvalitet

Medlearn har ett uttalat kvalitetsfokus. Vi tror att det är en förutsättning att fokusera på kontinuerligt kvalitetsarbete och kvalitetssäkring för att bli långsiktigt framgångsrika. På Medlearn arbetar vi därför strukturerat för att både kvalitetssäkra våra processer och arbetssätt men även för att kontinuerligt utveckla vår pedagogik.

Medlearn är ISO-certifierat

Medlearn är sedan juni 2011 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. ISO är världens mest etablerade ramverk för kvalitetsledningssystem och är en del i en serie av standarder för kvalitetsledningssystem. Den kan hjälpa till att ta fram det bästa i en organisation genom att förstå processer för att leverera produkter och tjänster.

ISO 9001 definierar kraven på ett kvalitetsledningssystem där en organisation:

  • behöver visa sin förmåga att alltid tillhandahålla en produkt eller tjänst som uppfyller kundkrav och myndighetskrav,
  • vill öka kundtillfredsställelse genom att effektivt tillämpa systemet. Detta sker med hjälp av processer för att
ständigt förbättra systemet och för att säkerställa att produkterna eller tjänsterna verkligen uppfyller gällande krav.

Utifrån standarden byggs ett antal beskrivningar, regler och rutiner, som används för att styra alla kvalitetspåverkande aktiviteter i företaget. Dessa sammanförs i en kvalitetshandbok, som är tillgänglig för all berörd personal.
Ett ISO-certifierat företag granskas av utomstående kvalitetsrevisorer en gång per år som granskar att kvalitetssystemet är i överensstämmelse med standarden och att all personal arbetar i enlighet med de fastställda beskrivningarna, reglerna och rutinerna. Dessutom genomförs löpande egen intern revision.

 

Medlearn bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet enligt ISO 9001 omfattar hela företagets verksamhet. Som utbildningsföretag har vi dessutom ett särskilt fokus på det kvalitetsarbete som rör våra utbildningar och våra pedagogiska processer. När det gäller vår yrkeshögskoleverksamhet bedrivs arbetet i enlighet med regelverket för yrkeshögskolan. Det innebär att vi identifierat ett antal relevanta kvalitetsindikatorer som t ex de studerandes uppfattning av utbildningen, LIA-platsernas uppfattning av utbildningen och SeQF-nivån hos våra utbildningar. Kvalitetsindikatorerna mäts kontinuerligt under utbildningen. Resultaten dokumenteras och ligger därefter till grund för analys och åtgärder i syfte att utveckla och förbättra våra utbildningar.

När det gäller vår vuxenutbildning bedrivs kvalitetsarbetet i enlighet med Skollagen och Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, vilket innebär att verksamheten följs upp, analyseras, planeras och genomförs systematiskt. Syftet är att förbättra och utveckla verksamheten och de pedagogiska arbetssätten. Vi har utarbetat flertalet rutiner, arbetssätt och verktyg som stöttar vår pedagogiska personal i detta viktiga arbete.

 

Medlearn är ett auktoriserat utbildningsföretag

Medlearn är medlemmar och auktoriserade av Sveriges auktoriserade utbildningsföretag (SAUF) som är en branschorganisation för utbildningsföretag som arbetar med utbildning och kompetensutveckling för vuxna. 

Som auktoriserat företag uppfyller vi de krav som ställs avseende kreditvärdighet, yrkesskicklighet, kvalitetssäkring, kunduppföljning, mål för lärandet, reklamationshantering och förbättringsrutiner. Detta är en trygghet och kvalitetsgaranti för kunden. SAUF samarbetar med Bureau Veritas när det gäller auktorisation och revision av utbildningsföretag.